Formularul de mai jos este pus la dispoziția celor care doresc să trimită articole spre publicare în Revista de Antropologie Urbană.

Vă rugăm ca înainte de completarea formularului și încărcarea articolului, să citiți informațiile de mai jos și să respectaţi instrucţiunile pentru autori de la rubrica ”Recomandări pentru autori”.

Originalitatea articolului. Ce înțelegem prin originalitate

Prin transmiterea unui articol către Revista de Antropologie Urbană în vederea publicării, autorul (sau autorii) garantează că manuscrisul este rezultatul efortului propriu, tema fiind originală și că nu a fost publicat anterior și nici nu este luat în considerare în vederea publicării în altă parte. De asemenea, autorul (sau autorii) garantează că ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale lor au fost atribuite în mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea ghilimelelor. Întreaga răspundere revine autorului/autorilor articolului în cazul nerespectării legislației drepturilor de autor/plagiatului, redacția revistei RAU neputându-și asuma nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislația drepturilor de autor și sau a plagiatului. În cazul descoperirii nerespectării legislației drepturilor de autor sau a plagiatului, manuscrisul va fi respins iar articolul publicat va fi retras din revistă. Redacția revistei RAU nu-și asumă răspunderea pentru punctele de vedere exprimate de autori în cadrul articolelor publicate.

Respectarea cerințelor de redactare a manuscrisului.

Manuscrisul trimis redacției trebuie să respecte cerințele de redactare prevăzute în rubrica acestui site: Recomandări de redactare pentru autori. Vă rugăm citiți aceste instrucțiuni înainte de a încărca un document în formularul de mai jos.

Neacceptarea publicării redundante.

Din motive întemeiate RAU nu acceptă să publice, în aceeași limbă, lucrări care au fost deja prezentate parțial sau în întregime într-un articol publicat de alte publicații scrise sau electronice. Redacția RAU își rezervă dreptul de a respinge un astfel de articol.

Prezentarea cu acuratețe a datelor primare.

Datele care stau la baza articolului (tehnici, indicatori statistici, reglementări, opinii doctrinare, sondaje etc.) trebuie să fie prezentate cu acuratețe. Prezentarea cu bună știință a unor date inexacte sau falsificate poate fi un motiv de respingere a manuscrisului sau de retragere a articolului publicat.

Copyright. Autorizații de reproducere imagini, grafice etc.

Redacția RAU consideră că este  responsabilitatea autorilor obținerea autorizațiilor de reproducere și copyright referitoare la includerea ca atare sau adaptarea în articolul respectiv de imagini sau lucrări de artă sau documente, texte pentru care nu dețin drepturi de autor. Titularul dreptului de autor va trebui să fie informat expres de faptul că imaginile sau lucrările de artă sau documentele sau textele vor fi reproduse – citate în cadrul unui articol publicat în RAU.

Indicarea numelor celor care au contribuit la realizarea articolului.

Numele autorilor trebuie să fie scris în ordinea contribuției acestora la articol și nu în ordine alfabetică. Autorul principal sau cel care realizează corespondența cu redacția RAU trebuie să se asigure că au fost menționați toți autorii (coautorii articolului) și că toți autorii articolului au văzut și au fost de acord cu varianta articolului transmis spre publicare.

Menționarea surselor de sprijin financiar

Sursele de sprijin financiar ale cercetării concretizate în manuscris (granturi, burse etc.) trebuie să fie menționate în lucrare într-o notă de subsol atașată la titlul articolului.

Recomandări pentru autori

Revista de Antropologie Urbană publică studii în limba engleză. Nu se acceptă decât studii originale, nepublicate anterior.
 Lucrările vor fi încărcate în format electronic (în format .doc sau .docx), folosind formularul online disponibil pe acest site. În formular se vor trece titlul în limba aleasă pentru publicarea articolului dar şi în limba engleză, numele complet al autorilor, afilierea lor instituţională, un rezumat în limba engleză, 6-8 cuvinte cheie în limbile română şi engleză, adresa de corespondenţă şi emailul autorilor.

Toate articolele scrise în limba engleză trebuie tehnoredactate respectând următoarele date tehnice:

Font: Times New Roman,12 p.

Setări: pagină A4 cu margini de 2 cm, la două rânduri. În acest format, lucrarea ar trebui să conţină maximum 25 de pagini.

Toate lucrările trebuie redactate în stilul lucrărilor ştiinţifice, având introducere, secțiune de trecere în revistă a literaturii de specialitate, secţiune metodologică, secţiune de prezentare a rezultatelor, de discuţii, concluzii şi bibliografie.

Limba: Revedeţi cu atenţie manuscrisul pentru a corecta eventualele greşeli lexicale sau gramaticale. Dacă lucrarea este redactată în altă limbă decât cea maternă a autorului, se recomandă revederea de către un vorbitor al limbii sursă.

Cerinţe minimale privind structura lucrării

Titlul: Trebuie să fie cât mai specific şi sugestiv.

Rezumatul în limba engleză: Trebuie să aibă minimum 200 de cuvinte şi maximum 250 de cuvinte, să conţină o menţionare succintă şi precisă a motivaţiei studiului, scopul cercetării, a metodelor folosite, a rezultatelor şi a implicaţiilor acestor rezultate.

Cuvinte-cheie: Recomandăm 6-8 cuvinte-cheie care să nu fie identice cu cele din titlu și relevante pentru conținutul articolului.

Capitolele:  Împărţirea lucrării trebuie făcută pe capitole şi eventual subcapitole. Capitolele si subcapitolele articolelor nu trebuie numerotate. Titlul capitolelor trebuie trecut cu bold, iar al subtitlurilor cu bold italic.

Introducere: Specificați scopul articolului, motivele pentru care ati ales subiectul, relevanţa articolului pentru literatură, modalitatea în care articolul îşi va atinge scopul (metodele de cercetare folosite). Ultimul paragraf al introducerii trebuie să cuprindă şi o prezentare succintă a structurii articolului.

Trecerea în revistă a literaturii:  trebuie să ofere un rezumat relevant al lucrărilor, atât citări clasice cât şi recente, pe tema articolului. Demonstrând o înţelegere nuanţată a literaturii de specialitate și o raportare critică la aceasta, secțiunea trebuie să fie o bază pentru ipotezele articolului.

Metodologia: Lucrările care implică această metodologie trebuie să prezinte întrebările de cercetare (obiectivele studiului), ipotezele, informaţii privind metodele, tehnicile şi instrumentele de cercetare utilizate. În cazul în care sunt prezentate date de anchetă, trebuie prezentate modalitate de alegere a subiecţilor, mărimea şi caracteristicile socio-demografice loturilor (eşantioanelor), procentul non-răspunsurilor și orice alte date considerate relevante.

Prezentarea şi discuţia rezultatelor: trebuie incluse într-un subcapitol separat.

Tabelele: Trebuie să fie numerotate consecutiv (1, 2 etc.) şi să conţină un număr şi o legendă succintă, plasate înaintea tabelului, ca în exemplul următor:

Tabel 1: Xxx. Scris cu font de 10

Eventualele explicaţii suplimentare trebuie inserate imediat sub tabel. Tabelele multiple vor fi etichetate cu litere mici ale alfabetului (1a, 1b etc.).

Grafice: Toate fotografiile, graficele şi diagramele trebuie să fie menţionate cu titlul “Figura” şi numerotate consecutiv (1, 2 etc.). Legendele şi numerele trebuie să fie plasat sub figură. Figurile multiple vor fi etichetate cu litere mici (1a, 1b etc.). Trebuie evitate textele explicative cu corp de literă foarte mic, dar şi variaţia în privinţa mărimii textului din grafice.
 Furnizaţi o legendă detaliată (fără abrevieri) şi plasaţi-o sub figură, ca în exemplul următor:

Figura 1: Xxx. Scris cu font de 10

Sursa foto: Vă rugăm menționați sursa foto pentru imaginile folosite la ilustrarea articolului trimis redactiei RAU.

Concluziile: Va fi inserată trecere în revistă a argumentului şi a modului cum acesta este susţinut de datele prezentate, dar trebuie incluse şi implicaţiile rezultatelor pentru tema discutată. În final trebuie menţionate limitările studiului şi posibilităţile eventuale de dezvoltare ulterioară.

Referinţele în text: Vor fi aşezate între paranteze (numele de familie al autorului, anul, pagina sau paginile. Exemple: (Gogu şi Biji, 2005), (Stanciu şi Vijoli, 2008), (Biji, 2001, 25-40). Dacă sunt mai mult de 3 autori, numai primul ar trebui să fie menţionat în referinţa în text, urmat de “et al.” Exemplu: (Popovici et al., 2011).

Bibliografia: Lista referinţelor trebuie să fie plasat la capitolul “Bibliografie”.

Exemple:

 1. Articol de jurnal:
 Gogu, Em. (2009) Statistică si realitate în turismul urban, Revista de Statistica, 12, 1, 81-88.
 2. Capitol de carte:
 Radescu A. şi Serbănescu Vlad, (2014) Comparații sociale în comunitățile entice naționale în Constantinescu L. (ed.), Economia regionala, București, p. 405-409.
 3. Carte de autor:
 Stăncescu, M (1968) Identitate națională versus indentitate europeană, București, Editura Oscar Print
 4. Carte editată:
 Balshaw M., şi Kennedy L., (2000) Urban space and representation, London, UK, Pluto Press.
 5. Lucrare prezentată la conferinţă:
, Hidenobu J., (2008) European Social Structures International Joint Workshop: Politics and Social Change. Hanse Institute for Advanced Study, Delmenhorst, Germany, March 6-9.
 6. Dizertaţie:
 Ben-Ari, E. (1974) The concept of happiness, Teză de doctorat, Universitatea din Manchester.
 7. Articole/cărţi în presă:
 Swov A. (2006), The public space must be human again – too early for final judgment on Shared Space, Traffic Engineering 5(9):25-34.
 8. Articole publicate într-un jurnal on-line:
 Horelli L. (2002), Opportunities and constraints of „internetassisted urban planning” with young people, Journal of Environmental Psychology 22(1):191-200
 9. Pagină web:
 Tokyo Metropolitan Government, Outline of the Tokyo Green Building Program, http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/en/attachement/green_building.pdf

 

Formular de trimitere a unui articol

 • Alegeți sectiunea la care doriţi să înscrieţi articolul:
 • Introduceți 6-8 cuvinte-cheie în limba română, despărțite prin virgulă
 • Introduceți 6-8 cuvinte-cheie în limba engleză, despărțite prin virgulă
 • Accepted file types: doc, docx, Max. file size: 64 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
x

Folosim cookies pentru a vă oferi o cât mai bună experiență online. Prin exprimarea acordului, acceptați folosirea cookie-urilor conform cu Politica utilizării cookie-urilor.

Accept Nu sunt de acord Centru de Confidențialitate a Datelor Setări confidențialitate Află mai multe despre Politica utilizării cookie-urilor